piątek, 28 listopada 2014

Jazz is always a good idea! :)

Do stworzenia dzisiejszej Jazzowej playlisty zainspirował mnie utwór pierwszy... 
Nigdy nie byłam fanką Lady Gagi.. Odrzucał mnie jej kuriozalny sceniczny wizerunek , a krzykliwa wymyślna muzyka , choć tak popularna w wielu rozgłośniach radiowych  , nigdy nie przypadła mi do gustu..
Wiedziałam jednak , ze w przeciwieństwie do większości sławnych wokalistów muzyki pop Gaga ma mocny i niesamowity głos..
Usłyszałam kiedyś , że gwiazdy takie jak ta poniekąd wbrew swojej woli tworzą takie banalne utwory- przeboje w celu zdobycia sławy i odniesienia sukcesu komercjalnego... Większość słuchaczy (być może tych mniej wrażliwych na piękno muzyki!) akceptowała ten rodzaj rzeczy nie zwracając uwagi na mało ciekawą formę tej twórczości..
Wczoraj (w zasadzie przez przypadek!) znalazłam w Internecie kilkanaście utworów
muzyki jazzowej w wykonaniu wspaniałego Tony Bennetta i ... właśnie Lady Gagi !!
Jakież było moje zdziwienie kiedy włączyłam pierwsze lepsze wykonanie! ( "It don't mean a thing" ) Usłyszałam niesamowity , czarujący i niezwykle silny głos tej kobiety , który w połączeniu z oryginalnym głosem Tony Bennetta, znanego amerykańskiego wokalisty jazzowego, stworzył idelaną kompozycję jakiej bardzo przyjemnie się słucha! Miód dla uszu każdego słuchacza Jazzu!
Gestykulacja i ekscytacja Lady Gagi jaką można zauważyć podczas wykonywania przez nią tej piosenki świadczą o tym , ze czuje się ona świetnie w tego rodzaju muzyce.. Szkoda tylko , ze tak późno się tym zajęła.. Myślę, ze większość ludzi po prostu nie " kupiłaby " tego rodzaju niezwykłej sztuki muzycznej..
Poniekąd cierpią na tym tylko tacy słuchacze jak ja - wielbiciele Jazzu , poszukiwacze nowych wrażeń instrumentalno-wokalnych w wersji Jazzowej.. Na pocieszenie mogę dodać , że w Internecie jest bardzo dużo utworów w wykonaniu tej niesamowitej dwójki !! Poniżej zamieściłam najciekawsze z nich , przeplatane z kompozycjami Tony'ego śpiewającego również z innymi artystami ( szczególnie polecam posłuchać tego z Amy Winehouse! ) , a także kilka nowych jazzowych kompozycji które ostatnio wpadły mi w ucho..

I get confused to create today's play-list and I would like to tell you why?
First of all I have to admit that I never been a fan of lady Gaga... .. She rejected me her curious stage image,besides so popular in so many broadcasts,never appealed me thou.
I knew, however, that unlike most famous pop singers Gaga has a strong and amazing voice ..
I heard once that a star like this somewhat against his will create such a trivial utwory- hits in order to gain fame and the commercial success ... Most of the audience (perhaps those less sensitive to the beauty of music!) Accept this sort of thing is not paying attention to the little interesting form of this art ..
Yesterday (basically by accident!), I found a number of songs on the Internet
jazz music performed by Tony Bennett and wonderful ... just Lady Gaga !!
There was little my surprise when I first turned it on better performance! ("It do not mean a thing") I heard an amazing, charming and incredibly strong voice of the woman who, in conjunction with the original voice of Tony Bennett, the famous American jazz singer, created specially suitable composition which is very pleasant to hear! Honey for the ears of every listener Jazz!
Gestures and excitement that Lady Gaga can be seen in the performance of this song it testify to the fact that it feels great in this kind of music .. It is a pity that so late this took .. I think that most people just do not "have bought "this kind of extraordinary art of music ..
Suffer from a sense that only those listeners like me - Jazz listeners, seekers of new sensations instrumental and vocal version of Jazz .. As a consolation, I might add, that the Internet has a lot of songs performed by this incredible two !! Below I posted the most interesting of them, interspersed with compositions by Tony singing with other artists (especially recommend listen to Amy Winehouse!), As well as some new jazz compositions which recently fell into my ear ..

M. ♥

środa, 26 listopada 2014

I'm drowning in ocean of sounds...

Witam ! :)
Na dzisiejszy wieczór proponuję kilkanaście klimatycznych utworów  :)
Beyonce i jej łagodne piosenki z nowego albumu są bezsprzecznie jedynymi z najlepszych na mojej Chillout'owej Playliście :)
Koniecznie polecam posłuchać i obejrzeć piękny teledysk  "Mine".
Klip przedstawia samą artystkę śpiewającą w otoczeniu
uroczych tancerek ubranych w niesamowite biało szare kreacje. Całość tworzy subtelną kompozycję , którą koniecznie trzeba zobaczyć.
Wart uwagi jest także film do utworu Blue , w którym widzimy wokalistę w towarzystwie jej ślicznej córki.
Piosenka , która ostatnio wpadła mi w ucho to "Wasting my Young Tears" zespołu London Grammar. Jest na prawdę świetna. !
Kilka ciekawych utworów Leighton Meester z jej nowego albumu .
Uwielbiam "Heartstrings" oraz "Run Away".
Może niektórzy z Was kojarzą Lei jako aktorkę natomiast jest ona również świetną wokalistą co udowadnia utworach "Dreams" czy "Entitled"
Na koniec trzy klipy xxanaxx :)
Subtelny i delikatny głos czarującej wokalistki wprowadza słuchacza w relaksacyjny nastrój co idealnie potrafi poprawić samopoczucie! :)

Welcome! :)
Tonight I propose several climatic songs :)
Beyonce and her gentle song from the new album is definitely simply the best for my Chillout Playlist :)
Be sure to recommend to listen and watch the beautiful video "Mine".
The clip shows the artist herself singing in the environment
adorable amazing dancers dressed in white and gray outfits. The whole creates a subtle composition, which is a must-see.
Also worth to mention is the video for the song Blue, in which we can see the singer in the accompanied by her lovely daughter.
The song, which has recently caught my ear is "Wasting my Young Tears" by London Grammar. It's really great. !
Some interesting tracks Leighton Meester with her new album.
I love the "Heartstrings" and "Run Away".
Maybe some of you are fammiliar Lei as an actress but she is also a great singer as evidenced by the works of "Dreams" and "Entitled"
At the end of three clips xxanaxx :)
Subtle and delicate voice of the beautiful singer introduces the listener in a relaxing atmosphere, which can improve the mood perfectly! :)

M.♥


 

piątek, 21 listopada 2014

Best Covers.

Dzisiejszy post składający się z coverów znanych utworów i najlepszych akustycznych wersji piosenek dedykuję Jednej Wyjątkowej Osobie , (Oliv :*) , która uwielbia takie łagodne i subtelne wykonania. ! :)
Do moich ulubionych należą "I Will Wait" i "Latch " Hannah Trigwell,
" Read all about it " Sary Engels oraz "Demons" Luciany Zogbi.
Warto posłuchać również pięknego głosu Jasminy Thompson ("All of me " najlepsze! )
i zrelaskować się przy łagodnym brzmieniu "Replay" śpiewanego przez  Zendayę.

Today's post consists of cover versions of famous songs and the best acoustic versions of songs dedicated to One Exceptional Person (Oliv *), who loves a gentle and subtle performance. ! :)
One of my favorites include "I Will Wait" and "Latch" Hannah Trigwell,
"Read all about it" Sarah Engels and "Demons" Luciana Zogbi.
You can listen to the beautiful voice of Jasmine Thompson ("All of Me" the best!)
and relax with a gentle sound "Replay" sung by Zendaya.

I Hope you enjoy.
M. ♥

środa, 19 listopada 2014

My favourite music videos...

W dzisiejszej playliście przedstawię Wam kilka moich ulubionych teledysków.
Ze względu na ich różnorodność podzieliłam je na kategorie : współczesna muzyka różnogatunkowa, współczesna muzyka jazzowa/soul'owa ,oldies oraz muzyka polska .

In today's playlist I will present you some of my favorite music videos.
Because of their diversity I divided them into categories: multi-species contemporary music, contemporary jazz / soul, oldies and Polish music.Współczesna muzyka różnogatunkowa :
 (Multi-species contemporary music)

Nie bez powodu rozpocznę od dwóch niesamowitych teledysków Woodkid'a.
Uważam , że są to najlepsze teledyski znanych mi utworów muzyki współczesnej. Znaczenie tekstu utworu zostało w nich idealnie zekranizowane. Oglądając film możemy odczytać sens utworu i przesłanie artysty - śpiewa o cierpieniu , wojnie , ucieczce , bólu, stracie i .. śmierci...
Nastrój nagrania jest dodatkowo wzmocniony poprzez zwolnione tempo oraz czarno-białą kolorystykę...
Całość stanowi perfekcyjnie dopracowaną kompozycję .
 "Flawless" w wykonaniu Beyonce to manifest kobiety - feministki stojącej na czele wszystkich walczących o swoje prawa kobiet.
Artystka poprzez słowa, taniec i gesty wyraża sprzeciw wobec wychowaniu młodych dziewcząt w przekonaniu , że ich życiowe ambicje nie mogą być za wysokie , gdyż w przeciwnym wypadku zagrożą one mężczyznom.
Niesamowite czarno - białe fotografie odzwierciedlają gniew , wzburzenie , zdenerwowanie. Przekazują kobietom , że mogą i mają prawo walczyć z niesprawiedliwym traktowaniem , gdyż są wystarczająco silne , niezależne i mogą samodzielnie dokonywać wszystkich życiowych wyborów.
Do moich ulubionych należą również melancholijne teledyski Lany Del Rey.
Niewątpliwe jest ona bardzo wrażliwą artystką .
Ciekawe i warte obejrzenia są ostatnie dwa klipy na tej liście kanadyjskiego zespołu Half Moon Run. Zostały one wyreżyserowane przez bardzo uzdolnionego polskiego studenta Łódzkiej filmówki.
Pierwszy z nich " Call me in the afternoon" przedstawia las ,w którym możemy zobaczyć młodą dziewczynę. Film pełen jest dziwnych , nierealnych wydarzeń , które nie są odwzorowaniem tekstu utworu ale stanowią wizję wyobraźni autora. Widzimy tutaj na przykład dłonie oplatające drzewa , mrugające oczy czy usta śpiewające na niebie . Film jest bardzo nietypowy i wprowadza obserwatora w surrealistyczny świat fantazji. 
Teledysk ten otrzymał główną nagrodę na Aesthetica Short Film Festival
Polecam zobaczyć również świetny teledysk Chet'a Faker'a do piosenki "Talk is Cheap".
W filmie widzimy twarz mężczyzny (jest nim sam artysta ), który znajduje się pod grubą warstwą lodu i śniegu . Lód zaczyna topnieć i wraz z nadejściem wiosny postać budzi się do życia...
Wokół niej kwitną rośliny i żyją zwierzęta . Jesienią mężczyzna podobnie jak otaczająca go przyroda zasypia , by przetrwać srogą zimę ... Wraz z niej nadejściem twarz znika pod warstwą liści i śniegu.
Klip symbolizuje przemijanie . Chet śpiewając o miłości prawdopodobnie chciał podkreślić, że
tak samo jak po każdej zimie nadchodzi wiosna tak samo złamane serce uleczyć może tylko przemijający czas .
Człowiek nie jest skazany na nostalgię.. zawsze można zacząć żyć od początku..
Teledysk Ben'a Howard'a wprowadza w relaksacyjny nastrój nie tylko łagodną muzyką ale także pięknymi fotografiami przedstawiającymi spokojny ocean , wschód słońca czy trawy poruszane przez wiatr. Całość tworzy subtelną piękną kompozycje , którą bardzo przyjemnie się ogląda .

ENG :
There's a reason I start from two amazing music videos Woodkid'a.
I believe that these are the best videos I've known contemporary music. The importance of lyrics was made into them perfectly. Watching the film, we can read the meaning of the song and the message of the artist - sings about suffering, war, escape, pain, loss and death ... ..
The mood of the recording is further enhanced by slow motion and black-and-white color scheme ...
The whole composition is perfectly polished.
  "Flawless" by Beyonce is a manifesto of women - feminists standing at the forefront of fighting for their rights of women.
The artist through words, dance and gestures expressed opposition to the education of young girls in the belief that their life's ambition can not be too high, otherwise they threaten the men.
Amazing black - white photographs reflect anger, agitation, nervousness. Communicate to women that they can and have the right to fight against unfair treatment because they are sufficiently strong, independent and alone can make all life choices.
My favorite are the melancholy music videos of Lana Del Rey.
Undoubtedly it is a very sensitive artist.
Interesting and worth seeing are the last two clips on the list of Canadian band Half Moon Run. They were directed by the very talented Polish Lodz Film School student.
The first of them, "Call me in the afternoon," shows the forest where we can see a young girl. The film is full of strange, unreal events that are not mapping but the lyrics are the author's vision of imagination. Here we see, for example, hands wrapped around a tree, twinkling eyes and lips singing in the sky. The film is very unusual and brings the observer into a surreal world of fantasy.
The video has received first prize at the Aesthetica Short Film Festival.
See also recommend Chet Faker'a great video for the song "Talk is Cheap".
In the film we see the man's face (it is the artist himself), which is located under a thick layer of ice and snow. The ice starts to melt and with the advent of spring form comes to life ...
Around her blooming plants and live animals. The fall of man as well as the surrounding nature falls asleep, to survive the harsh winter ... With the advent of the face disappeared under a layer of leaves and snow.
Clip symbolizes the transience. Chet singing about love probably want to emphasize that
as well as after every winter comes spring just to heal a broken heart can only transient time.
Man is condemned to nostalgia .. you can always begin to live from the beginning ..
Video Ben Howard introduces the relaxation mood not only soft music but also beautiful photographs depicting the calm ocean, sunrise or grass moved by wind. The whole creates a subtle beautiful compositions, which is very pleasant to watch.Współczesna muzyka jazzowa / soul ' owa:

Tematem tych dwóch pięknych teledysków Melody jest miłość widziana oczami kobiety.
Kobieta będąc postacią niezwykle wrażliwą dostrzega w tej relacji nawet najdrobniejsze szczegóły. Uwielbia być podziwiana i kochana przez mężczyznę , zachwyca ją piękno i zapach kwiatów , które właśnie otrzymała... te klipy zarówno obraz jak i muzyka stanowią dla mnie kwintesencję kobiecości ....
"Ponto De Luz" Sary Tavares to teledysk inny niż wszystkie . Został on stworzony z użyciem techniki klatkowej "Stop Motion" - Przedmioty są w nim fotografowane klatka po klatce,a następnie łączone w film wideo, co stwarza iluzję ruchu. Obrazy mają kolor Sepii co w połączeniu z nastrojową muzyką tworzy fantastyczną kompozycję . (Polecam obejrzeć !)

ENG: 

The theme of these two beautiful videos Melody love through the eyes of women.
Woman being extremely sensitive character sees this relationship even the smallest details. He loves to be admired and loved by a man, delights her beauty and fragrance of flowers, which just received ... These clips both video and music are the essence of femininity for me ....
"Ponto de Luz" Sara Tavares is different than the video. It was created using techniques cage "Stop Motion" - Items are photographed in it frame by frame, and then combined into a video, which creates the illusion of movement. The images are sepia color which combined with ambient music creates a fantastic composition. (I recommend to watch!)Oldies :

Smooth Criminal " Michaela Jacksona to niewątpliwie jeden z najlepszych teledysków w historii muzyki. Stanowił on sekwencję główną filmu Moonwalker , przedstawiającego tajemniczego przybysza z innej planety (Michael Jackson), odwiedzającego ziemię  w celu jej ratunku przed zagładą.  Natomiast sam teledysk to 
historia dziewczyny o imieniu Annie , która została zgwałcona przez nieznanego mężczyznę. 

Klip muzyczny to arcydzieło choreograficzne i muzyczne skomponowane przez samego Michaela z udziałem wybitnego producenta muzycznego Quincy Jones'a. Filmowa wersja teledysku zawiera słynny skłon antygrawitacyjny (anti-gravity lean) , w którym tancerze wykonują głębokie pochylenie nie odrywając przy tym stóp od ziemi. Do jego wykonania użyto specjalnych linek , które podtrzymywały tancerzy . Na scenie ze względów technicznych nie było to możliwe więc wykorzystano specjalne buty skonstruowane przez Jacksona. 

ENG: 


"Smooth Criminal" by Michael Jackson is undoubtedly one of the best music videos in the history of music. It provided the main sequence of the movie Moonwalker, representing the mysterious visitor from another planet (Michael Jackson), visiting the earth in order to rescue from destruction. In contrast, this same music video

the story of a girl named Annie, who was raped by an unknown man.
The music clip is a masterpiece of choreography and music composed by Michael attended the renowned music producer Quincy Jones. The film version of the video contains the famous slope antigravity (anti-gravity lean), in which dancers perform deep slope while keeping his feet on the ground. Used to execute special cables that supported the dancers. On stage for technical reasons it was not possible, so used special shoes designed by Jackson.
Muzyka polska: 

Najciekawszymi teledyskami muzyki polskiej są dla mnie "Kropki Kreski " Moniki Brodki i "Takiego Chłopaka" zespołu Mikromusic. Pierwszy z nich to szereg kolorowych surrealistycznych animacji nie będących odwzorowaniem tekstu lecz stanowiących wizję wyobraźni artystki.
Drugi
klip przedstawia wybory Miss 89 roku w Polsce.  Widzimy kilkanaście pięknych młodych dziewczyn prezentujących jak najlepiej swoje wdzięki i talenty... walczących o nagrodę dla najpiękniejszej. Kobiety są jednak smutne. Zamartwiają się tym jaki będzie ich przyszły kandydat na chłopaka. Jedne z nich pragną kogoś mądrego , bogatego , przyjezdnego z zagranicy o niezwykłej urodzie innym zaś wystarczy Polak, może nie być nawet zamożny, może nie być piękny , może nawet nie być abstynentem ("Daj Polaka, Daj pijaka) byle był prawdziwym mężczyzną ("Daj siłacza" ) .
Teledysk jest niezwykły , bo idealnie oddaje klimat lat 80 w Polsce.
Koniecznie trzeba go zobaczyć !

ENG : 

The most interesting Polish music music videos are for me "Dots Dashes" by Monika Brodka and "That Boy" by Mikromusic. The first is a series of colorful surreal animation of non-representation of the text but which vision of the artist's imagination.
second
clip shows Miss 89 years in Poland. We see several beautiful young girls presenting the best their charms and talents ... vying for the prize for the most beautiful. Women, however, are sad. Wits' this what will be their next candidate for a boyfriend. Some of them want someone smart, rich, visitor from abroad of great beauty while others simply Pole, it may not even be wealthy, it may not be pretty, it may not even be a teetotaler ("Give Pole Give drunk) as long as he was a real man (" Give strongman ").
The video is remarkable, because it perfectly captures the atmosphere of the 80's in Poland.
Must see it!
Który z nich podoba Wam się najbardziej ?
Macie jakieś własne ulubione teledyski ??

Which one do you like the most?
Do you have any own favorite music videos ??

I hope you enjoy !
M.♥

sobota, 15 listopada 2014

`Round and round like a horse on a carousel, we go...

Hitem dzisiejszej playlisty jest "Carosuel" wokalistki Melanie Martinez.
Obecnie na rynku muzycznym istnieje tak wielu wykonawców prezentujących różnorodne utwory co sprawia , że bardzo trudno zaprezentować jest coś nowego, niepowtarzalnego , a zarazem ciekawego i przykuwającego uwagę..
Tej bardzo młodej (19 letniej!) wokalistce udało się to bez wątpienia.
 Pierwszy raz usłyszałam ją w Amerykańskim "The Voice" w piosence "Toxic".
 ( http://www.youtube.com/watch?v=U8Wcx3y6NWs )
, a następnie w równie wyjątkowym utworze " Seven Nation Army".
Zobaczyłam skromną , śliczną i bardzo nietypowo wyglądającą dziewczynę ... Jej dwukolorowe włosy ozdobione dużą kokardą i bajkowa sukienka idealnie wykreowały postać lalki , która stała się jej symbolem rozpoznawczym i atrakcją jednego z magicznych teledysków. ("Dollhouse")
Dziś przypomniałam Wam równie młodych co Melanie wokalistów -
niesamowitego Olly Aleksandra i genialną Lorde.
"Desire" zespołu Years&Years to elektroniczna ,ożywiająca dawka energii , natomiast "Yellow Flicker Beat" i "Everybody Wants To Rule The World" to kolejne niesamowite kompozycje muzyczne w chilloutowym klimacie.

Hit today's playlist is "Carosuel" performed by  Melanie Martinez.
Currently on the music market there are so many musical performers presenting a variety of music which makes it very difficult to introduce something new and unique, yet interesting and eye-catching ..
The very young (19 years!) Singer managed to do this without a doubt.
  The first time I heard it in the US "The Voice" in the song "Toxic".
  (Http://www.youtube.com/watch?v=U8Wcx3y6NWs), followed by an equally exceptional song "Seven Nation Army".
I saw a modest, beautiful and very unusually-looking girl ... Her two-tone hair decorated with a large bow and a fairytale dress perfectly had created the character dolls, which became the symbol of intelligence and attraction of one of the magical music videos. ("Dollhouse")
Today I remembered you as young as Melanie singers -
amazing Olly Alexander and brilliant Lorde.
"Desire" by Years & Years is an electronic, enriching dose of energy, while "Yellow Flicker Beat" and "Everybody Wants To Rule The World" is another amazing musical compositions in chillout climate.

M. ♥

 

piątek, 14 listopada 2014

'Cause I don't wanna fall in love If you don't wanna try...

Witajcie! :)
Numerem jeden dzisiejszej Playlisty jest utwór Jessie Ware - "Say You Love Me". Usłyszałam go dziś rano (przy śniadaniu !:) w radiu ChiliZet ( Polecam !) . Wcześniej niejednokrotnie słyszałam nazwisko tej artystki ale pomyślałam , że pewnie to kolejna popularna wokalista śpiewająca typowym głosem i nieprzykuwająca uwagi..jej najpopularniejszy chyba utwór "Wildest Moments" nie do końca do mnie przemawia, może też dlatego , że za często leci w radiu i po jakimś czasie można się nim znudzić. Co innego utwór "Say You Love Me" , bez namysłu mogę go zaliczyć do najlepszych Chillout'owych kawałków.  Refren  'Cause I don't wanna fall in love If you don't wanna try... (Nie chcę się zakochiwać, jeśli Ty nie chcesz spróbować ) niesie ze sobą mądre przesłanie -   Nieodwzajemnione uczucie często bywa dla nas bolesne i nie wynika z niego nic poza stratą naszego czasu i energii ... 
Idąc dalej szlakiem muzycznym Jessie natrafiłam na ciekawy utwór Though Love. Różni się on od utworu pierwszego bardziej elektronicznym brzmieniem.
Kolejna moja nowość Broods- Bridges przypomina mi głos wokalistki Imogen Heap. Jeśli ktoś nie zna ( choć utwór "Just for Now " pewnie niektórzy kojarzą ) załączam poniżej też kilka najciekawszych utworów Imogen Heap. 
Mam nadzieję, że Wam się spodoba ! 


Welcome! :)
My no. 1 fot today's playlist is a song of Jessie Ware - "Say You Love Me". I heard it this morning (Having my breakfast! :) ChiliZet Radio  (Strongly Recommended!). I heard her surname many times before ,  but I thought that must be another pop artist -singing with typical voice -and there's no attention needed while listening. Her probably the most popular song "Wildest Moments" doesn't work on me -maybe because I was listen to it too many times in the radio and I can get bored in the meantime! Another one :' Say you love me' oh..this one is definitely something different. "Say You Love Me", Without a doubt I can say is one of my favorite chill-out song. Chorus' Cause I do not wanna fall in love If you do not wanna try is carring a very wisdom message: Unrequited love often hurt and giving us a feeling of unjustice...
Continuing the musical trail Jessie came across an interesting piece Though Love. It differs from the first song a more electronic sound.
Another my new Broods- Bridges reminds me of the voice of the singer Imogen Heap. If you do not know (though the song Just for Now probably some associate) I attach below a few of the most interesting songs Imogen Heap.
I hope you like it!M


 

wtorek, 11 listopada 2014

`You gotta know, I'm feeling love made of gold...

Dziś trochę monotematycznie (ale bardzo klimatycznie!) , bo tylko jeden artysta. Jednak nie liczba artystów ale rodzaj utworów tego jednego decyduje o dobrej jakości tej playlisty. Tym artystą jest Chet Faker. Pomimo tego , że nie słychać go często w popularnych radiach (pomijając radio ChiliZet ,w którym zawsze leci dobra muzyka!) ma on bardzo dużą ilość odtworzeń na YT , co niezmiernie mnie cieszy i świadczy o tym, że dobra muzyka , niekoniecznie popularna w radiach ,dociera do coraz większej ilości ludzi ! Jak już wspomniałam jego utwory są bardzo klimatyczne, łagodne , wpadające w ucho. Chet w bardzo subtelny sposób opowiada o miłości. Zostawiam Was z genialnym artystą i jestem pewna , że muzycznie skradnie również wasze serca. ! 


Today some monothematic (but very climatically!), that's because there's gonna be just about  only one artist. there is no number of artist but the quality of songs of the only one deside about a quality of my playlist. who am I talking about ? I mean : Chet Faker outstanding artist.  Despite the fact that you do not hear it often in popular radios (besides radio ChiliZet you can catch always good music!) Has a very large number of plays on YT, which pleases me immensely and proves that good music, not necessarily popular on the radio , reaches more and more people! As already mentioned, the songs are very climate, gentle, ear - catching . Chet tells the story of love in a very charming way. I leave you with a brilliant artist, and I'm sure that musically  he will also steal your heart. ! 


M. 


poniedziałek, 10 listopada 2014

Positive boost of energy for autumn weakness!

Cześć !!
Dzisiaj garść pozytywnych utworów , by rozchmurzyć troszkę smutną jesień ,
optymistycznie nastawić się do życia i nasycić dobrą energią.
Utwory w większości znane ale znalazłam też takie , których pewnie nie słyszeliście.
Nowością dziś jest Dan Rodriguez , natomiast moim numerem jeden jest Seasons Love- Shiny Ton Guns i Solange -Losing You , które zawsze skutecznie potrafią poprawić mi nastrój.

Hi !!
Today, a handful of good songs to cheer up a little bit sad autumn,
optimistically set for life and saturate good energy.
The songs for the most famous but I found also those which probably never heard of.
The novelty today is Dan Rodriguez, but my number one is Love- Seasons Shiny Ton Guns and Solange -Losing You, which is always an effective way to improve my mood.

M. ♥

`Fall is a gift. Fall is the way to change...

Każdy z nas pewnie nie raz doświadczył w życiu przykrych sytuacji, załamał się i utracił energię do działania i życia. Jednak jestem głęboko przekonana o tym , że w życiu nic nie dzieje się bez przyczyny, a wszystko co nas spotyka ma jakiś znaczący wpływ na nasze życie. Nie mam na myśli niewiadomego fatum , które jednoznacznie określa nasz los, wręcz przeciwnie uważam , ze jesteśmy w stanie samodzielnie panować nad własnym życiem ale to wymaga już umiejętności perfekcyjnego panowania nad własnym umysłem i kontrolowania myśli.. Niemniej jednak warto się czasem zatrzymać, zauważyć czy coś z zewnątrz nie daje nam znaku, może on być ukryty w słowach piosenki , może być cytatem z ksiażki, słowami osoby stojącej obok nas.. Czasem znaki ukryte są też w filmach...
Ja dziś oglądając film "Eat , Pray, Love" odkryłam jeden z nich, ukryty w tych słowach :
"Upadek jest darem. Upadem jest drogą do zmiany".
Myślę, że to prawda. Czasami musimy upaść , nawet jeżeli ten upadek jest dla nas bardzo bolesny stanowi bodziec do zmiany, Składnia nas żebyśmy wstali i wykonali kolejny krok, nie poddawali się i stawili czoło kolejnym życiowym wyzwaniom. Być może zmiany , które nas czekają okażą się dla nas błogosławieństwem. Zatem nigdy nie należy się poddawać, otworzyć oczy na świat i ujrzeć jak wiele on nam oferuje.
Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was tymi filozoficznymi wywodami .

Zostawiam Was z rozmyśleniami i dobrą muzyką.

Each of us probably experienced more than once in life unpleasant situation broke down and lost the energy to work and life. However, I am deeply convinced that nothing in life happens for a reason, and everything that we experience has a significant impact on our lives. I do not mean the unknown fate, which clearly defines our fate, on the contrary, I believe that we are in a position to control their own lives but it takes skill has perfect control over his own mind, and mind control .. Nevertheless, it is worth the time to stop, notice or something from the outside does not give us a sign, it can be hidden in the words of the song, it may be a quote from books, the words of a person standing next to us .. Sometimes there are hidden characters in the movies ...
I was watching watching the movie "Eat, Pray, Love," I discovered one of them, hidden in these words:
"Fall is a gift. I fall is the way to change".
I think that's true. Sometimes we fail, even if the fall is very painful for us an incentive to change, syntax us we got up and performed the next step, do not give up and confront the challenges of the next life. Perhaps the changes that await us prove to be a blessing to us. Therefore, you should never give up, open your eyes to the world and see how much it has to offer.
I hope that those of you not bored philosophical deductions.
I leave you with thoughts and good music.M.♥

sobota, 8 listopada 2014

`Sentimentally...

Sentymentalne utwory towarzyszą mi bardzo często , słuchając zamykam oczy i odpływam myślami w nieznane. Kocham muzykę własnie za to , że pozwala oderwać się od rzeczywistości , pomaga wizualizować marzenia , a czasami zwyczajnie zrelaksować się po ciężkim dniu.
Dziś Koniecznie posłuchajcie Dana Rodrigueza w łagodnym "The Circus is Cheaper when it Rains" , przypomnijcie sobie świetne "Fix You
 Coldplay' a i uśmiechnijcie się słuchając ostatniego utworu - Sam Smith : I'm not the only one"

Sentimental songs accompany me very often, listening to close my eyes and drift away thoughts of the unknown. I love music just for that it allows you to break away from reality, it helps to visualize dreams, and sometimes simply relax after a busy day.
Today Be sure to listen to Dan Rodriguez in the gentle "The Circus is Cheaper When It Rains", recall the great "Fix You
  Coldplay 'ai ,  I hope that last track made by Sam Smith makes you smile! 

M.


Mix.Remix

Dziś dla odmiany coś bardziej energetycznego niż ostatnio - mix remiksów , które są wynikiem moich porannych internetowych poszukiwań . Wybrałam oczywiście te najciekawsze. (!) 
Mój faworyt na dziś to Chet Faker - I'm into You (#hashtag remix)   

Today, for a change, something a little more energy than the last - a mix of remixes, which are the result of my morning web search. I chose, of course, the most interesting ones. (!)
My favorite for today is Chet Faker - I'm into You (#hashtag remix)

M.

piątek, 7 listopada 2014

Autumn's melancholy...

Cześć !!
Wracam po tygodniowej nieobecności z nową porcją świetnej muzyki, która ostatnio wpadła mi w ucho i na stałe zagościła na mojej muzycznej playliście.
Delikatne utwory , które idealnie odzwierciedlają melancholijny jesienny nastrój.
Szczególnie polecam posłuchać "Cavalier " James'a Vincenta McMorrow w wykonaniu Alice Kristiansen , Bon Iver "Skinny Love ", "A Heartbreak"  Angus and Julia Stone deluxe, i "You Are The One " zespołu Safia.
Mam nadzieję, że trafią one w wasze muzyczne gusta i wprowadzą was w jesienną atmosferę , która pomimo chłodnej i nieprzyjemniej pogody kryje w sobie piękno .

Hi !!
I'm back after a week away from the new piece of great music that has recently caught my ear and established her presence on my music playlist.
Gentle songs that perfectly reflect the autumnal melancholy mood.
I especially recommend listening to "Cavalier" James Vincent McMorrow performed by Alice Kristiansen, Bon Iver "Skinny Love", "A Heartbreak" Angus and Julia Stone deluxe, and "You Are The One" by Safia.
I hope that they can catch your musial taste and bring you into autumn atmosphere, which despite the cold and nasty weather hides beauty.

M. ♥

 
MiniBoom - Animacje dla dzieci